Σχετικά

Το όραμα αυτής της ιστοσελίδας είναι να διαφυλάξει και να προωθήσει τη Μεσογειακή Διατροφή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η αποστολή μας είναι η προώθηση των οφελών της Μεσογειακής Διατροφής (ΜΔ) παγκοσμίως, αλλά και τοπικά (στις επτά χώρες που συμμετέχουν), με έμφαση να δίνεται στις νεότερες γενιές, διαμέσου της κοινοτικής διαμεσολάβησης σε δραστηριότητες και δράσεις που σχετίζονται με τη ΜΔ.

 

Στόχοι

  • Η παροχή υψηλής ποιότητας πληροφοριών σχετικών με τη ΜΔ,
  • Η αύξηση της προσβασιμότητας των πληροφοριών σχετικών με τη ΜΔ,
  • Η ενθάρρυνση διαπολιτισμικού διαλόγου, συνεργιών, και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας ανάμεσα στις 7 χώρες,
  • Η δημοσιοποίηση και η διαφήμιση τόσο της ίδιας της Μεσογειακής Διατροφής όσο και των δράσεων σχετικών με αυτή.
  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού παγκοσμίως σε θέματα σχετικά με τη ΜΔ,
  • Η αύξηση της αναγνώρισης του όρου «ΜΔ»,
  • Η μεγιστοποίηση των δεκτών και των αποδεκτών της ΜΔ,
  • Η παρουσίαση της ΜΔ σε μεγάλο κοινό,
  • Η βελτίωση της εικόνας της ΜΔ, ώστε να γίνει πιο ελκυστική στους νεότερους ανθρώπους.
Google analytics code maybe ?